WHISTLEBLOWING – OZNÁMENÍ

Ochrana oznamovatelů možného protiprávního jednání

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který upravuje podávání, posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“) a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR na úseku ochrany oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) si Vás dovolujeme informovat, že společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o. (dále jen „společnost“) pro plnění tohoto účelu zřídila vnitřní oznamovací systém.

Jak podat oznámení:

 1. Písemně na adresu:
  NAPA TRUCKS spol. s r. o.
  Semtín 100
  Pardubice 533 53

  Korespondenci označit „K rukám příslušné osoby – Tomáše Petra“ nebo e-mailem: oznameni@napatrucks.cz

 2. Telefonicky: +420 606 640 332

 3. Osobně: na základě telefonické nebo e-mailové žádosti v přiměřené lhůtě osobě příslušné k přijímání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů


Vaším oznámením se budeme vždy zabývat v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až 50.000,- Kč.

Společnost  přijímá oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů nejen od zaměstnanců ale i od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Anonymní oznámení společnost nepřijímá.

Oznamovatel má možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR -https://oznamovatel.justice.cz/, případně na e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz.

Základní definice:

„oznámením“ se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s relevantní činností pro Společnost. Oznámení musí být dostatečně podrobné a zdokumentované a musí, pokud možno, obsahovat alespoň jméno a pracovní pozici oznamovatele, případně jiné údaje umožňující jeho identifikaci, podrobný popis protiprávního jednání a jak se o něm oznamovatel dozvěděl, datum a místo protiprávního jednání, jména a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání či informace, které umožní jejich identifikaci, jména dalších osob, které mohou dosvědčit pravdivost nahlášených faktů, pokud takové osoby existují, jakékoli další informace včetně dokumentů, které mohou pomoci ověřit oznámené skutečnosti.

protiprávním jednáním“ je jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč nebo jednání, které porušuje jiný právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti:

 1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele a souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 9. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 10. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 11. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory. 

oznamovatel“ je fyzická osoba, která v dobré víře podala oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s výkonem relevantní činnosti pro Společnost.

relevantní činnost“ je činnost vykonávaná v souvislosti s výkonem:

 1. zaměstnání,
 2. služby,
 3. samostatné výdělečné činnosti,
 4. práv spojených s členstvím v právnické osobě,
 5. funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván,
 6. správy svěřenského fondu,
 7. dobrovolnické činnosti,
 8. odborné praxe a stáže, nebo

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.