Politika ochrany osobních údajů

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Protože pro nás ochrana osobních údajů znamená mnoho, dodržujeme všechny předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů. Mimo to také v rámci zpracování osobních údajů vždy dbáme toho, abychom dodržovali základní zásady stanovené evropským nařízením GDPR.

Děkujeme, že využíváte naše služby a že jste navštívili naše stránky.
Pro společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., IČ 25288717, se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice (dále též „společnost“), je ochrana osobních údajů všech fyzických osob velmi důležitá.
Veškeré naše zásady a základní informace o datech, která se nám případně dostanou do rukou a která zpracováváme, jsou uvedena v této politice. Věříme, že budete mít čas a tyto informace o používání a zpracování Vašich osobních údajů si prostudujete pozorně. 
Tato politika vznikla zejména proto, abychom Vás mohli informovat, jaká data a osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká práva máte. Naše společnost sdílí část svých informací na internetu, kde můžeme získat některé údaje o Vás. Tyto podmínky jsme se snažili napsat tak, aby byly srozumitelné pro všechny. Pokud by však naše snažení nebylo úspěšné a stále zde zůstávalo něco, co není zcela zřejmé, případně byste měli jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, prosím obraťte se na nás na adrese: gdpr@napatrucks.cz. Jsme připraveni se Vám věnovat a Vaše dotazy zodpovědět. 
 


1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Protože pro nás ochrana osobních údajů znamená mnoho, dodržujeme všechny předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů. Mimo to také v rámci zpracování osobních údajů vždy dbáme toho, abychom dodržovali základní zásady stanovené evropským nařízením GDPR.

Všechny osobní údaje, s kterými naše společnost jakkoli nakládá, musí být vždy zpracovány v souladu se základními zásadami, tedy musí být:
a)    korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, takovým způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů,
b)    shromažďovány tak, aby účely shromažďování byly určité, výslovně vyjádřené a legitimní,
c)    relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu a přiměřené, 
d)    přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné údaje musí být vymazány nebo opraveny, 
e)    ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci údajů jen po dobu, po kterou je to nutné pro stanovený účel, 
f)   ochraňovány vhodným způsobem, který zajistí, že OÚ nebudou zpracovány neoprávněným nebo protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, poškození nebo zničení.


2. JAKÁ DATA O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

2.1.1    Kamerový systém a evidence vstupu osob
Při naší činnosti, která je naprosto specifická, je nutné, abychom ve zvýšené míře dbali na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců i veškerých osob, které se pohybují v našich areálech, stejně jako abychom zajistili ochranu našeho majetku, který by v nesprávných rukou snad mohl být i nebezpečný. Za účelem ochrany těchto institutů tak musíme zajišťovat některé specifické druhy bezpečnostních technologií. Těmi jsou zejména kamerové systémy a evidence vstupu osob do provozoven. 
Při užití kamerového systému však vždy dodržujeme tyto základní zásady: 
a)    kamerové sledování nezasahuje nadměrně do soukromí osob, 
b)    účel užití kamerového systému je přesně vymezen a specifikován – je jím ochrana života a zdraví a majetku společnosti, jak je uvedeno výše,  
c)    lhůta pro uchování kamerových záznamů je 14 dnů. Po této době jsou data automaticky přemazávána. V případě vzniku neshody jsou kamerové záznamy uschovány tak, aby mohly být v případě potřeby užity v budoucnu pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, soudů nebo jiných oprávněných subjektů, 
d)    kamerové záznamy jsou uchovány na bezpečném místě a je zajištěna jejich patřičná ochrana,
e)    o užití kamerového systému společností budete řádně informováni nápisem umístěným v monitorovaných prostorách.
Další informace, které o Vás můžeme shromažďovat, jsou údaje o Vaší osobě, pokud se rozhodnete nás navštívit. V takovém případě zpracováváme základní údaje o Vás, případně o Vašem dopravním prostředku, o době strávené u nás, účelu Vaší návštěvy a osoby, kterou jste navštívili. Tato data uchováváme po dobu nezbytně nutno, nejdéle však 3 měsíce, kdy věříme, že za tuto dobu bychom byli schopni odhalit jakékoli nebezpečí. 
Výše uvedená data nepředáváme do zahraničí, poskytujeme je pouze našim zpracovatelům, kterými mohou být naše bezpečnostní agentura, pojišťovny, externí vyšetřovatelé nehod či případní jiní zpracovatelé.

2.1.2    Náborová řízení 
Pokud se rozhodnete připojit jako zaměstnanec k naší společnosti tím, že nám zašlete nebo poskytnete Váš životopis skrze formulář uvedený na našich stránkách, uchováme si jej pouze pro dané výběrové řízení a do doby obsazení dané pozice. Pokud nám jej zašlete bez specifikace konkrétní pozice nebo výběrového řízení, ponecháme si takový životopis po dobu 6 měsíců. V případě, že budete mít zájem, abychom si Vás životopis uchovali déle, neváhejte nám tyto informace sdělit ve svém e-mailu, dopisu nebo přímo v životopisu. 
Všechny informace obsažené v životopisu bez Vašeho souhlasu nikam dále neposkytneme.

2.1.3    Zpracování na základě zákona nebo smlouvy
Pokud jste naším obchodním partnerem, klientem, zákazníkem nebo osobou u něj zaměstnanou či s ní jinak spolupracující, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, protože nám to ukládá zákon, nebo se jedná o údaje, které nezbytně musíme mít, abychom byli schopni vyřídit, uzavřít nebo plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli. Tyto údaje zpracováváme zejména z důvodu právě plnění zákonných povinností, nebo zajištění fungování společnosti. Mezi tyto činnosti patří zejména zajišťování obchodní komunikace a zajišťování obchodních jednání společnosti, vedení účetnictví a vyúčtování za služby, ochrana našich práv a uplatňování našich nároků, jednání s orgány veřejné moci, evidence našich obchodních partnerů či zákazníků, evidence obchodních případů, evidence dokumentace k našim produktům či službám apod. Tyto data uchováváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně potřebujeme. S ohledem na rozsáhlost zpracování údajů na základě zákona a smlouvy, není reálně možné v jednom dokumentu shrnout veškeré lhůty uchování údajů. Nicméně společnost disponuje archivačním a skartačním řádem, který je interním dokumentem. V případě, že byste měli dotaz na uchovávací lhůtu pro konkrétní dokument, neváhejte se obrátit s dotazem a specifikací dokumentu na adresu gdpr@napatrucks.cz.

2.1.4    Kontaktní formuláře 
Na našich webových stránkách je pro Vás připravena možnost vyplnit tzv. kontaktní formulář, díky kterému budeme schopni zodpovědět Vaše dotazy, nebo se s Vámi spojit v případě zájmu o některý námi nabízený produkt či službu. Protože chceme uspokojit veškeré Vaše požadavky, případně Vám poskytnout nabídku na míru, potřebujeme při vyplnění tohoto formuláře znát Vaše základní identifikační údaje – to abychom zjistili, že nejste robot nebo že se nejedná jen o vtip. Dále od Vás potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu, abychom byli schopni Vám odpovědět a tak vyřídit Váš dotaz. 
Vaše dotazy pak uchováváme v e-mailu, na který nám dorazí, a to s ohledem na povahu Vašeho dotazu či požadavku od 1 do 10 let. Pokud by se ukázalo, že Váš dotaz či poptávka vedla k uzavření smlouvy a obsahuje podstatné skutečnosti pro daný obchodní případ, uchováváme si tato data po dobu 10 let. 
Vaše údaje, které z těchto dotazů zjistíme, mohou být předány našim obchodním partnerům, ale to pouze v případě, že to bude nutné pro poskytnutí zboží či služby. Např. Vaše údaje můžeme předat některé z našich partnerských společností, abychom zjistili dostupnost či možnost provedení Vašeho požadavku.

2.1.5    Služba DAF ITS / NDS – Mezinárodní a Národní asistenční služba 
Dalšími službami, které zajišťujeme, jsou Mezinárodní asistenční služba DAF ITS a Národní asistenční služba DAF NDS. Veškeré osobní údaje, které od Vás získáme v případě, že některou z těchto služeb využijete, zpracováváme pouze pro účely vyřízení Vašeho požadavku nebo žádosti. S ohledem na skutečnost, že tím, že službu využijete, jsme nuceni buď my sami, příp. některý náš smluvní partner, poskytnout určité služby, je využití služby DAF ITS / NDS krokem k uzavření obchodního smluvního vztahu mezi Vaší společností a námi. S ohledem na tuto skutečnost budou informace zjištěné v rámci služby, jakož i údaje poskytnuté Vaší osobou, zpracovány ve společnosti jako podklad pro uzavření smlouvy po dobu 10 let. Vaše údaje můžeme předat dále, pouze pokud to bude nezbytně nutné. Jinak údaje nebudou předávány jiným osobám ani mimo společnost.

2.1.6    Akce, které pořádáme 
Při výkonu naší činnosti to někdy nejde jinak a rádi Vám představíme naši činnost, naše pokroky, naše produkty a služby nebo naše zaměstnance na námi pořádaných akcích. Berte, prosím, na vědomí, že z průběhu takové akce mohou být pořizovány obrazové záznamy a videozáznamy. Tyto záznamy budou zachycovat zejména průběh akce. Samotné jednotlivé účastníky budeme zachycovat pouze v případě, že s takovým záznamem budou souhlasit. Zároveň Vás informujeme, že v současné chvíli jsme uživateli na sociální síti Facebook a LinkedIn, takže se na těchto sítích mohou fotografie z akcí objevit. Záznamy budou vždy pořizovány osobou, která bude jasně označena a identifikována, proto v případě, kdy byste měli s takovými záznamy problém, neváhejte se na ni obrátit, aby další individuální záznamy Vaší osoby nepořizovala. Tato osoba je také vždy schopna Vám poskytnout veškeré informace o osobních údajích, které o Vás shromažďuje.

2.1.7    Technická data při návštěvě našeho webu 
Kdykoli používáte webové stránky nebo jiné internetové služby, existují určité informace, které se téměř vždy vytvářejí a zaznamenávají automaticky. Totéž se stává, když používáte naše webové stránky. Když používáte naše služby, získáváme informace, které shromažďujeme, uchováváme a chráníme.
–    Log data – když používáte naše služby, naše servery mohou automaticky zaznamenávat informace („log data“), včetně informací, které Váš prohlížeč pošle při návštěvě naší webové stránky. Tato log data mohou obsahovat Vaši IP adresu, stejně jako např. adresu navštívených webových stránek, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas Vaší přítomnosti, způsob, jakým jste použili znovu soubor cookie, data cookie apod.
–    Cookie data – v závislosti na tom, jak přistupujete k webovým stránkám a službám naší společnosti, můžeme využívat „soubory cookie“ (malé textové soubory odesílané Vaším počítačem pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jedinečné pro Váš účet nebo Váš prohlížeč) nebo podobná data. Když používáme soubory cookie, můžeme používat tzv. „session“ soubory cookie, které zpracováváme pouze do doby, než zavřete prohlížeč nebo tzv. „trvalé“ soubory cookie, které zpracováváme, do doby, než je Vy nebo Váš prohlížeč nevymažete. Můžeme například používat soubory cookie k uložení vaší 
e-mailové adresy nebo jiných nastavení, abyste je nemuseli vyplňovat při každém dalším navštívení našich stránek apod. 
–    Naše společnost nebo naši obchodní partneři mohou používat různé technologie pro shromažďování a ukládání informací. Mimo jiné tyto informace mohou zahrnovat soubory cookie nebo podobné technologie k identifikaci prohlížeče nebo zařízení. Díky těmto technologiím můžeme shromažďovat a ukládat informace i v případě, kdy používáte služby poskytované jinými subjekty nebo funkce Google, které se mohou zobrazovat na jiných webových stránkách. Naše společnost může shromažďovat údaje schopné provádět analýzu získaných dat prostřednictvím softwaru Google Analytics a případně jiných služeb třetích stran, jako jsou pixely Facebook a další. Naše společnost může dále využívat podobné analytické služby třetích stran a zobrazovat reklamu reklamní sítě Google AdSense. Data získávaná skrze program Google Analytics nejsou osobními daty, neboť na základě – těchto není možno identifikovat konkrétní osobu. 
–    Informace o zařízení – vedle výše uvedených údajů můžeme shromažďovat také informace o zařízení, které používáte, a to včetně typu tohoto zařízení, informace, jaký operační systém používáte, nastavení tohoto zařízení nebo jedinečných identifikátorů zařízení. Vše závisí na tom, jaký typ zařízení používáte a jak je tento nastaven. Například máme k dispozici různé typy informací v závislosti na tom, zda používáte PC nebo Mac, telefon Android nebo iPhone. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké informace mohou vaše zařízení zpřístupnit, zkontrolujte prosím také zásady výrobce nebo poskytovatele Vašeho softwaru.


3. JAKÁ PRÁVA JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ MÁTE?

ako subjekt údajů disponujete právy týkající se ochrany a zpracovávání Vašich osobních údajů správci a zpracovateli osobních údajů. Každý subjekt může tato práva za splnění zákonných požadavků uplatnit. Tato práva jsou upravena zejména v Kapitole III Nařízení GDPR, v článcích 15 až 23.

Jako subjekt údajů tak máte zejména nárok uplatnit tato svá práva:
A)    Právo na přístup k osobním údajům – můžete tak získat od naší společnosti informaci a potvrzení, zda určité osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme. Také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by v tomto textu nebyly obsaženy.
B)    Právo na opravu – veškerá data, která zpracováváme, udržujeme vždy aktuální a přesná, pokud nám k tomu poskytnete Vaši součinnost – proto se na nás neváhejte obrátit v případě, že by došlo k jakékoli změně Vašich osobních údajů. 
C)    Právo na výmaz – pokud máte za to, že jsou splněny zákonné požadavky na provedení výmazu, neváhejte se na nás obrátit. Nikdy však nemůžeme smazat údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo které jsou pro nás nezbytné. 
D)    Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že bychom měli omezit zpracování osobních údajů a že splňujete veškeré zákonné požadavky na uplatnění tohoto práva, neváhejte se na nás obrátit. 
E)    Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění našich oprávněných zájmů, můžete podat proti takovému zpracování námitku. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky budete informován. 
F)    Právo odvolat souhlas – tam, kde jste naší společnosti poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Všechna Vaše práva, stejně jako veškeré Vaše dotazy, jsme připraveni vyřídit na naší e-mailové adrese: gdpr@napatrucks.cz. Vaše požadavky vyřídíme v co nejkratší možné době, jak nám to umožní naše technické a administrativní možnosti.

V případě, že s naší činností nebudete spokojeni, prosíme Vás, abyste se v první řadě obraceli na pověřenou osobu na výše uvedené e-mailové adrese. I tak však máte právo podat stížnost v souladu s čl. 77 Nařízení Evropského Parlamentu a Komise č. 2016/679.